Бусад аж үйлдвэрийн 3D загварууд

3D загвар » Аж үйлдвэрийн 3D загвар » Бусад аж үйлдвэр

1-ийн үр дүнг 24-88 харуулж байна

Бусад аж үйлдвэр 3D Багаж хэрэгсэл, эд анги, машин, сэлбэг гэх мэт загвар

Аж үйлдвэр - хөдөлмөрийн багаж үйлдвэрлэх (үндэсний эдийн засгийн бусад салбарууд болон аж үйлдвэр өөрөө) үйлдвэрлэх, түүхий эд, материал олборлох, үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэх, түлш, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрт олж авсан эсвэл хөдөө аж ахуйд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний цаашдын боловсруулалт - өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл.

Энэ салбар нь үндэсний эдийн засгийн хамгийн чухал салбар бөгөөд нийгмийн бүтээмжийн хүчин зүйлсийн хөгжлийн түвшинд шийдвэрлэх нөлөөтэй байдаг. 3d бусад аж үйлдвэрийн бүтцийн бүтэц нь төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн төрөл, бүтэц, түүнд хамаарах үйлдвэрлэлийн төрлүүд, эдгээр хувьцааны өөрчлөлтийн динамикаас бүрдэнэ.

Аж ахуй эрхэлдэг өрхийн тариа тариалангийн аж ахуйн хүрээнд бий болсон. Нийтийн нийгмийн тогтолцооны эрин үеийг ашиглан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны гол салбаруудыг олон улс оронд (хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй) байгуулж, өөрийн хэрэгцээнд зориулсан бүтээгдэхүүнийг нэг эдийн засагт олборлосон түүхий эдээс гаргаж авсан. Дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, чиг баримжаагаар орон нутгийн нөхцлөөр тодорхойлогдож, түүхий эд олдох боломжтой болсон.