Хэрэглэгчийн лиценз ба гишүүнчлэлийн гэрээг эцэслэх

FlatPyramid » Туслаач » Хэрэглэгчийн лиценз ба гишүүнчлэлийн гэрээг эцэслэх

Хэрэглэгчийн лиценз ба гишүүнчлэлийн гэрээг эцэслэх

Ашиглахаасаа өмнө заавал дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг заавал дагаж мөрдөх ёстой. FLAT PYRAMID Вэбсайтыг энэ вэбсайтаас эсвэл вэбсайтаар дамжуулан хүлээлгэн өгөх үйлчилгээ эрхэлдэг. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОН FLAT PYRAMID WEBSITE, SYSTEM ба PRODUCTS LICENSING. Хэрэв та үүнийг ашиглахгүй байх ѐстой дүрэм, журамтай хамт байхгүй бол FLATPYRAMID WEB SITE. Энэ вэбсайтыг ашиглахдаа, хүсэлтийг хүлээн авах, татан авалт, татан буулгах, эсвэл бусад тохиолдолд та эдгээр нэр томъёо, нөхцөлийг ойлгож, тэдгээрийг ойлгож, тэдгээрийг нэгтгэхийг зөвшөөрсөн байх ёстой.

FLAT PYRAMID END USER LICENSE AGREEMENT

ЭНГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГЭРЭЭНИЙ АРГА ХЭРЭГЛЭХ (энэ "Гэрээ") нь хоорондоо тохирч байна FLATPYRAMID ("Компани") болон энэхүү систем болон вебсайтуудын аль нэг файлыг татаж, байршуулж эсвэл ашигладаг хэн нэгэн эсвэл хуулийн этгээд (Хэрэглэгч ба Хамтын нийгэмлэг "Хэрэглэгчид").

Сайн, үнэ цэнэтэй харгалзан үзсэний дагуу хүлээн авсан, хүрэлцэхүйц хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хууль ёсоор хүлээсэн гэж Компани ба Хэрэглэгч дараах байдлаар харилцан тохиролцов:

1. ТОДОРХОЙЛОЛ.

1.1. "Агуулга" гэдэг нь утас, загвар, бүтэц, өгөгдлийн сан, зураг, залгаас, видео тоглоом, видео тоглоомын өөрчлөлт, хөдөлгөөнт файл, цуглуулга, багц, материал, скрипт, хэлбэр, гаалийн UI арьс, заавар, байнга асуудаг асуулт, үг, дуу, кино, зураг, програм хангамж.

1.2. "Ашигт малтмалын үнэгүй" гэж давтан эрхийн хураамжаас ялгаатай нэг удаагийн хэрэглээний хураамжийг хэлнэ.

1.3. "Борлуулалт" нь лицензийн эрхийг худалдан авахад шаардагдах бүх агуулга, үнэгүй татаж авах боломжтой агуулгаар ялгаатай.

1. 4. "Баталгаат худалдаа" гэдэг нь компаний агуулга, эсвэл бусад өмч дэх лицензийн эрхийн борлуулалтыг хэлнэ. Буцаж ирсэн компанид худалдах агуулга нь хүчин төгөлдөр борлуулалтын жишээ биш юм.

1.5 "Борлуулалт" гэдэг нь Компаниас зарсан эсвэл лицензлэгдсэн Лицензтэй бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнийг хэлнэ. Борлуулалтын орлогод орох хөнгөлөлтийг хөнгөлөлт, буцаан олголт, дилер буюу дистрибютор хөнгөлөлт болон тааламжтай нөхцөлд хийнэ. Борлуулалтын татвар, орлогын татвар эсвэл борлуулалтын аль алинд нь хамаарахгүй.

1.6. "Лицензийн бүтээгдэхүүн" гэж компьютерийн файл, програм, программ хангамж, тоглоом, хоёр ба гурван хэмжээст объект, зураг, wireframe загвар, хөдөлгөөнт мэдээлэл, бүтэц, өгөгдлийн сан, зураг төсөл болон тэдгээртэй холбоотой бусад сэдвийг агуулсан бүх дижитал агуулга бүтэц зохион байгуулалт, Лизенз эзэмшигчийн зүгээс Компанид лицензээр олгосон бөгөөд энэхүү Гэрээнд заасан нөхцөл, болзлыг хангасан болно.

1.7 "Оюуны өмчийн лиценз" гэдэг нь лицензийн бүтээгдэхүүнд хамаарах буюу холбогдох аливаа патент, барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх, худалдааны нууц, худалдааны өмсгөлийн эрх, худалдааны нэр, болон бусад оюуны өмч, бусад эрх, аливаа эрхийг хамаарна.

1.8 "Худалдагч" нь Агуулга байршуулах буюу Компанийн вэбсайт буюу системээр дамжуулан Агуулга борлуулдаг хэн нэгэн эсвэл хуулийн этгээдэд хамаарна.

1.9 "Харилцагч" гэдэг нь Компанийн вэбсайт буюу системээр дамжуулан агуулгыг худалдан авдаг хэн нэгэн эсвэл хуулийн этгээдийг хэлнэ.

1.10 "Гишүүн" нь Компанид гишүүнчлэлийн дансыг үүсгэсэн хэн бүхэнд хамаарна. Гишүүн нь Худалдаа эсвэл Хэрэглэгчийн аль аль нь байж болно.

2. ТЕНДЕР БАРИМТ БИЧГҮҮД

2.1. Компани нь Агуулга агуулж буй тоон өгөгдөлд хамгийн сайн мэдлэгтэй байхын тулд аливаа гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрх, зохиогчийн эрх, худалдааны нууц эрхийг, түүнчлэн патент, зохиогчийн эрх, худалдааны нууц эрхийг зөрчихгүй байх, тоон мэдээлэл, агуулга нь хууль бусаар хуулбарласан буюу буруугаар ашиглагдсан гуравдагч этгээдийн эзэмшдэг тоон өгөгдөлөөс; Гэхдээ ямар нэгэн дүрс, барааны тэмдэг, зохиогчийн бүтээл, ийм зүйлээр дүрслэгдсэн объектод ямар нэгэн гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн тухай Компанид ямар нэгэн баталгаа буюу баталгаа гаргаагүй болно.

2.2. Худалдагч нь: (a) Агуулга нь таны анхны бүтээл бөгөөд та зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан материал биш бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй: хөгжим болон / эсвэл синхрон эрх, зураг (шилжих эсвэл ямар ч төрлийн, зохиол бичсэн, загвар олгосон / хувилбарын тухай; (b) та энэхүү гэрээг байгуулах, хэрэгжүүлэх бүрэн эрх ба бүрэн эрхтэй бөгөөд энэхүү гэрээнд оруулахад шаардлагатай бүх гуравдагч этгээдийн зөвшөөрлийг авсан байх; (c) Контент нь аливаа гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрх, патент, барааны тэмдэг, худалдааны нууц буюу бусад өмчийн эрх, сурталчилгаа эсвэл хувийн эрх, эсвэл ёс суртахууны эрхийг зөрчиж болохгүй; (d) Агуулга нь аливаа хууль, дүрэм, журам, зохицуулалтыг зөрчихгүй байх; (e) Агуулга нь ямар ч төрлийн арьс үндсээр үзэн ядалт, харгислал, порнограф, харгислал, гутаан доромжлол биш, (е) Агуулга нь компьютерын систем буюу өгөгдөлд саад учруулж буй аливаа вирус буюу бусад программчлалын дэглэмийг агуулж болохгүй бөгөөд; (g) лицензийг зөрчих, хүчингүй болгох, зөрчиж болох аливаа этгээд, байгууллагад Лицензийн аливаа бүтээгдэхүүн, лиценз бүхий аливаа лицензтэй холбоотой бусад лицензийг олгохгүй байхыг баталгаажуулах; (h) Таны хийсэн, бидний хийх ёстой бүхий л нотолгоог үнэн, бүрэн гүйцэд баримтжуулсан бодит нотолгоо; (i) Агуулга нь доголдолгүй эсвэл ашиглагдахгүй байх.

3. ОЮУНЫ ӨМЧ

3.1 Худалдагч нь: (a) Худалдагч нь Оюуны өмчийн бүх лиценз, лицензийн бүх бүтээгдэхүүнийг худалдагч, үнэ төлбөргүй бөгөөд тодорхой; (b) лицензийн оюуны өмчийн эрхийн худалдаанд байгаа бүх эрхийг хүчинтэй, хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлж болох; (c) Энэхүү Гэрээгээр олгогдсон эрх, лицензийг Лицензийн бүтээгдэхүүнд болон Оюуны өмчийн эрхийн гэрээнд тусгагдсан Компанид олгосон эрх, лиценз нь энэхүү Гэрээний дагуу зөвшөөрөгдсөн Компактыг ашиглаж буюу ашиглаж болохгүй бөгөөд аливаа оюуны өмч буюу бусад эрхийг зөрчсөн, бусад аливаа этгээд, аж ахуйн нэгжээс.

3.2 Тусгайлсан гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол, энэхүү Гэрээнд аливаа Худалдагчийн лицензийн оюуны өмчлөлийн өмчлөлийг шилжүүлэхийг хориглоно. Худалдагч худалдах, худалдан авах, ашиглах, худалдах, санал болгох, худалдах, импортлох, борлуулах, худалдах, санал болгох, худалдах, аливаа төслийн хамрах хүрээнд хамаарах аливаа материал, үйл явцыг хуулбарлах, түгээх, өөрчлөх.

3.3 Энэхүү Гэрээгээр хийгдэж буй байнгын гэрээний дагуу Худалдагч дараахь зүйлийг Компанид нэн даруй мэдэгдэнэ: (a) Лиценз бүхий Оюуны өмчийн аливаа зөрчил буюу зөрчлийн талаар; ба (b) Лицензийн аливаа бүтээгдэхүүн, Компаний эрх үүнд нөлөөлж болзошгүй аливаа нэхэмжлэл, нэхэмжлэл буюу заналхийлэл.

4. АМЬДРАЛ

Лицензийн бүтээгдэхүүнийг өмчлөх эрх нь Худалдагчийн хэвээр үлдэнэ. Дээрх Хэсэг 3-ын дагуу бэлтгэсэн Лицензийн бүтээгдэхүүнд хийгдсэн өөрчлөлт болон / буюу дериватив бүтээлийн өмчлөлд Компанид байршуулна. Компанийн хүсэлтийн дагуу, энэхүү Гэрээний зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зохистой гэж үзэж болохуйц Худалдагчийн хүсэлтээр Компани нь бүх даалгавар, бусад баримт бичгийг гүйцэтгэх буюу гүйцэтгэх болно.

5. БАРИМТ БИЧИГ.

Тал бүр дараахь зүйлийг зөвшөөрч байна: (i) Нэгдүгээр Талын нууцын тухай мэдээлэл (эсвэл түүний аливаа хэсгийг) нөгөө Талын бичгээр зөвшөөрөөгүй аливаа гуравдагч этгээд буюу байгууллагыг олж авах, задруулахгүй байх бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах; (ii) нөгөө Талын нууцын тухай мэдээлэл (буюу түүний аливаа хэсгийг) энэхүү Гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс бусад тохиолдолд ашиглахгүй байх; болон (в) бусад намын нууц мэдээлэлд нэвтрэх хүлээн авах түүний ажилчид нь ч түүний нууц болон хувийн шинж чанартай зөвлөж байна гэдгийг баталгаажуулахын тулд хуулбарлах,, ашиглах, эсхүл нууц мэдээллийг задруулах шаардлагатай гэж дагуу аливаа үүргээ бусад хориглоно энэхүү Гэрээ болон энд заасантай адил нухацтай, ил тод бус ашиглалтын үүргийг хүлээнэ.

Өмнөх заалтуудыг хязгаарлахгүйгээр оролцогч улс бүр Хэрэв ашигладаг журам ижил мэдрэмжтэй өөрийн нууц болон хувийн мэдээллийг хамгаалахын тулд илүү (мөн ямар ч тохиолдолд тэр арай бага хязгаарласан байна ямар ч арай бага хязгаарласан бусад намын Нууц мэдээлэл журмын талаар ажиллуулах зөвшөөрөв Боломжит журмаас илүү).

Хэрэв аль нэг Тал нь бусад аль нэг Талын нууц мэдээллийг шүүхийн буюу засгийн газрын захиалгын дагуу задруулахыг хүсч байгаа бол уг Тал хүсэлтийг бичгээр мэдэгдэж, захиалгад хангалттай боломж олгох талаар бичгээр мэдэгдэхгүйгээр Нууц мэдээллийг задруулахгүй байх болно.

Талуудын хүлээх үүргийг үүнд хамааруулна 5 зүйл. энэхүү гэрээний хугацаа дуусах буюу холбогдох гэрээг зөвшөөрөгдсөн хамгийн урт хугацааны туршид үлдэх болно.

6. DISCLAIMERS.

МӨНГӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ "БҮРДҮҮЛЭХ", БҮХИЙ ҮНДСЭН БАЙГУУЛЛАГА. Компани болон түүний салбар, болон харьяа NO төлөөлөл буюу ямар нэгэн баталгаа, EXPRESS эсвэл сайт, түүний агуулга, ТҮҮНИЙ форум БУЮУ ТҮҮНИЙ үйл ажиллагаанд ТАЛААРХИ дурдахгүй аль MAKE. КОМПАНИЙН НӨӨЦИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭРСДЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА Компани болон түүний салбар, болон нэгдмэл сонирхолтой аливаа баталгааны, сайт, нарийвчлал буюу цагаа олсон сайтад нэвтрэх эсвэл түүний АГУУЛГА БУЮУ түүнд агуулагдаж буй мэдээлэл, материал ажиллагаанд ТАЛААРХИ ямар нэгэн баталгаат татгалзах гэсэн сайт эсвэл ТҮҮНИЙ АГУУЛГА БУЮУ мэдээлэл буюу түүнд байгаа МАТЕРИАЛ алдаа, вирус болон бусад бүрэлдэхүүн хэсэг, халдвар БОЛОМЖГҮЙ хор уршиг эсвэл таны компьютер тоног төхөөрөмж, бусад эд хөрөнгөд хохирол учруулах үнэгүй байх болно. Компани болон түүний салбар, болон харьяа үнэн зөв, үнэн, эсвэл ямар нэгэн Posted мэдээллийн найдвартай хувьд NO баталгаа, мэдэгдэл, баталгаа болон MAKE.

7. COPYRIGHT БОДЛОГО.

Компани нь зохиогчийн эрхийн зөрчлийн талаар ихээхэн санаа зовдог. Манай зах зээл нь зохиогчийн эрх эзэмшигчийн цалин дээр суурилдаг учраас бид зохиогчийн эрхийн бүх хуулийг АНУ, олон улсын хэмжээнд хүндэтгэдэг. Бусад сайтын зохиогчийн эрхийг хүндэтгэхийн тулд Сайтын хэрэглэгчид бид хүлээж байна. Энэ нь бусдын зохиогчийн эрх зөрчиж байгаа материалыг нийтлэхэд Хэрэглэх Нөхцөлийг зөрчиж байна. Компанид агуулгыг байршуулах эсвэл илгээх эрх бүхий хэрэглэгч нь хуулбарласан буюу ирүүлсэн бүх агуулгад зохиогчийн эрх эзэмшигчид буюу зохиогчийн эрх эзэмшигчийн эрх бүхий агентууд байх ёстой.

Компани нь зохиогчийн эрхийг зөрчиж байгаа гэдэгт итгэх шалтгаан бүхий материалыг байрлуулсан хэрэглэгчийн бүртгэлийг дуусгавар болгоно.

Аливаа Агуулга зохиогчийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд Контентыг худалдахаар Худалдааны Худалдааны улмаас Компанид ямар нэгэн орлого суутгана. Зохиогчийн эрхийн зохиогчийн эрх эзэмшигчийг нэг удаа тодорхойлсон бол дараа нь орлогын хэмжээгээр нөхөн олгоно. Зохиогчийн эрхийн хуулийг яг юу гэж үздэг, байнга асуудаг асуултуудад хариулт өгөхийн тулд дараах хаягаар зочилно уу:

http://www.copyright.gov

Хэрэв та зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл зохиогчийн эрх эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол та зохиогчийн эрхийн зөрчлийг мэдээлэхийн тулд Компанид шууд холбоо барьж болно. Та дараах мэдээллийг агуулсан зөрчлийн талаар бичгээр мэдэгдэх ёстой:

1. Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн биеийн эсвэл электрон гарын үсэг, эсвэл зохиогчийн эрх эзэмшигчээс нэрийн өмнөөс ажиллах эрх бүхий этгээд.

2. Таны холбоо барих мэдээлэл - Нэр, утасны дугаар, хаяг, и-мэйл хаяг.

3. Зохиогчийн эрхийг хамгаалах ажлын тайлбар, тодорхойлолтыг зөрчсөн гэж мэдэгдэж байна. Талбайн байршил буюу байршлыг оруул.

4. Энэхүү материалын талаархи гомдол барагдуулах замаар ийм хэрэглээг хуулбарлах эрх эзэмшигч, түүний төлөөлөгч, эсвэл хуулиар зөвшөөрөөгүй гэсэн итгэл үнэмшилтэй гэдгээ илэрхийлдэг.

5. Зохиогчийн эрх эзэмшигч, зохиогчийн эрх эзэмшигчийн өмгөөлөгч эсвэл хуулиар зөрчигдсөн материал ашиглахыг зөвшөөрдөггүй гэдэгт та итгэдэг.

6. Таны өгсөн мэдээлэл үнэн зөв, худал мэдүүлгийн шийтгэлийн дор та зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл зохиогчийн эрх эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс ажиллах эрхтэй гэж мэдэгдэж байна.

Дээр дурдсан бүх мэдээлэл Компани нь таны гомдлыг боловсруулахад шаардлагатай.

Мөн үзнэ үү МЭДЭЭЛЭЛ ХЭВЛЭСЭН ХУУЛЬ КОМПАНИ ("DMCA") АНХААРУУЛГА.

8. ТОГТООЛ

Компани эсхүл Хэрэглэгч нь энэхүү Гэрээг цуцлах тухай бичгээр мэдэгдэл өгч ямарваа шалтгаанаар ямар нэгэн шалтгаанаар ямар нэгэн шалтгаанаар цуцалж болно. Энэхүү Гэрээг цуцлах нь Талуудын холбогдох лицензийн эрхийг олгодог боловч одоо байгаа лицензийн аливаа тэтгэлгийг цуцлахгүй.

8.1 - ийн заалтууд 1 зүйл. ("Тодорхойлолтууд"), 2 зүйл. ("Товч тайлбар ба баталгаа"), 3 зүйл. ("Оюуны өмчийн эрх"), 4 зүйл. ("Өмчлөл"), 5 зүйл. ("Нууцлал"), 9 зүйл. ("Нөхөн төлбөр"), 10 зүйл. ("Бусад заалт") ба энэ хэсэг 8.1 Энэхүү Гэрээг дуусгавар болгох буюу цуцлахад ямар нэгэн шалтгаанаар үлдэх болно. Үлдсэн заалт нь амьд үлдсэн лицензийн хувьд шаардлагатай хэмжээнд хүртэл үлдэх болно.

9. НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

Хэрэглэгч нь энэ хэсэгт тайлбарласан баталгаа болон хэрэглэгчийн эрхийг зөрчсөнөөс үүдэн үндэслэлтэй өмгөөллийн хөлс, түүний дотор хохирол учруулсан Компани болон түүний худалдан авагчдыг хохиролгүй нөхөн төлөх, хариуцлага хүлээхийг зөвшөөрч байна. Захиалагч нь энэхүү гэрээний дагуу бидний эрхийг нотлох буюу хүчин төгөлдөр болох баримт нотолгоо буюу бидний хүсэлтийг үндэслэн баримт бичигт хүргэх, хүргэхийг зөвшөөрч байна.

10. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

10.1 мэдэгдэл. Энэхүү Гэрээнд заасны дагуу мэдэгдэл нь дараахь тохиолдолд хангалттай биш байна: (i) бичгээр; (ii) мэдэгдэл хүргэгдсэн Талуудын хувьд дор дурдсан хаягийн мэдээлэл ашиглан (эсвэл Тал нь энэхүү Хэсгийн дагуу бичгээр мэдэгдсэнээр шинэчилсэн холбоо барих мэдээллийг ашиглан шинэчилсэн холбоо барих мэдээллийг ашиглах); (iii) и-мэйл, гар хүргэх, факсын дамжуулалт, бүртгэгдсэн эсвэл баталгаажуулсан шуудан (буцаах хүлээн авсан хүсэлт), эсвэл найдвартай буухиа хүргэх үйлчилгээг хянах чадвартай (Federal Express гэх мэт) илгээсэн.

FlatPyramid

c / o Харилцагчийн үйлчилгээ

2711 N.Sepulveda #233

Манхэттэний эрэг, CA 90266 USA.

И-мэйл хаяг: [И-мэйл хамгаалагдсан]

Факсын дугаар: 310-697-3774

Эдгээр бүх харилцаа нь (a) жинхэнэ хүлээн авалтаас өмнө буюу (б) шуудангийн илгээмжийн хүргэлт явуулсан үйлчилгээг нөгөө талд хүргэх үйлчилгээнд үзүүлсэн өдрөөс хойш буюу (с) факсаар баталгаажуулсан дамжуулалтыг илгээсэн огноо (хүлээн авалтыг бүрэн, ойлгомжтой хэлбэрээр) баталгаажуулсан байх.

10.2 Deep Linking ба Framing. Хэрэглэгч уг контентийг "гүн холболт" гэж нэрлэдэг практикийг орхихыг зөвшөөрч байна Flat Pyramid Идэвхтэй холболт эсвэл өгөгдөл цуглуулах замаар бусад вэбсайттай. Та сайтыг зөвхөн бүрэн танилцуулга хэлбэрээр үзэхийг зөвшөөрч, Сайтыг "хөндлөнгөөс" оруулахыг хориглоно.

10.3 Талуудын хоорондын харилцаа. Тал бүр нь нөгөө Талын бие даасан гэрээ гүйцэтгэгч юм. Энэхүү Гэрээнд ямар ч Түншлэл, хамтарсан үйлдвэр, агентлаг, түүнтэй адилтгах харилцааг үүсгэхгүй.

10.4 Удирдах хууль; Энэхүү Хэлэлцээрийг энэхүү Гэрээ нь Калифорни мужийн хууль болон Америкийн Нэгдсэн Улсын хуулиар зохицуулагдана. Калифорни муж улс дахь шүүх нь аливаа маргааныг эс харъяалсан шүүхийн харъяалалгүй байх бөгөөд тал бүр тэдгээр шүүхийн харъяалалд буцаан оруулах боломжтой. Талууд одоо болон ирээдүйд эдгээр шүүхийн харъяалалд байж магадгүй гэсэн эсэргүүцэлтэй тулган хүлээлгэхээс татгалзаж байгаа бөгөөд одоо ч, эсвэл ирээдүйд эдгээр шүүхүүдэд авчирсан шүүх хурлууд нь тохиромжгүй форумд авчирсан гэж үзсэн аливаа нэхэмжлэлээсээ татгалзана. Олон Улсын Борлуулалт Барааны НҮБ-ын Конвенцид энэхүү Гэрээнд заасны дагуу эсвэл энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу аль нэгэн Талын хоорондын аливаа хэлцэлд хамаарахгүй болно. Талууд энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг тодорхойлох, удирдах, тайлбарлахын тулд англи хэлийг сонгосон.

10.5 Бүтэн гэрээ. Энэхүү Гэрээ (үүнд аливаа Хавсралт болон Ажлын тайлан) Талуудын хэлэлцээрийг бүхэлд нь тохиролцсоны үндсэн дээр боловсруулж, өмнөх хэлэлцээр, хэлэлцээр, төлөөлөл, амлалтыг тэдгээрийн хооронд хамаарах болно.

10.6 даалгавар. Аль нэг Тал нөгөө Талаас даалгавраа бичгээр урьдчилан зөвшилцсөнөөс бусад тохиолдолд энэхүү хэлэлцээрийн дагуу аливаа эрх, үүргийг шилжүүлж болохгүй; өгсөн Компани нь Компанийн нэгдэлд шилжүүлэх эсвэл Компаниас шилжүүлэх талаар ямар нэгэн зөвшөөрөл шаардахгүй. Энэхүү Гэрээ нь Талууд, тэдгээрийн зөвшөөрөгдсөн залгамжлагчид болон томилогдсон этгээдэд ашиг тустай байхыг хэлнэ.

Өөрчлөлттэй холбоотой 10.7 хэлэлцээр. Компани нь энэхүү гэрээний нөхцөлийг ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр эсвэл өөрчлөх эрхтэй. Компани өөрийн вэбсайт, вэбсайт эсвэл Гэрээтэй холбоотой аливаа онцлог шинж чанар, үйлчилгээг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, өөрчлөх буюу зогсоох эрхтэй.

10.8 Үл биелүүлэх боломжгүй заалтууд. Эрх бүхий шүүхийн харъяаллын шүүх энэхүү хэлэлцээрийн аль ч заалтыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд бусад заалтууд хүчин төгөлдөр үйлчлэх болно. Хэрэв хуулиар зөвшөөрөгдсөн бол хүчин төгөлдөр бус заалтыг Талуудын зорилгод хүргэж болохуйц заалтаар солино.

10.9 Үүргээс чөлөөлөх. Энэхүү гэрээний дагуу эрхээс татгалзах нь бичгээр үйлдээгүй бөгөөд эрхээсээ татгалзсан Талын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зураагүй тохиолдолд хүчин төгөлдөр бус байна.

10.10 буруу дамжуулалт. Хэрэглэгчид нь Компанийн вэбсайт руу илгээсэн захидал, эсвэл "спам", эсвэл заналхийлсэн, дарамттай, доромжилсон, худал, доромжлол, доромжилсон, садар самуун, эсвэл порнограф материал, эсвэл аливаа хууль тогтоомжийг зөрчсөн бусад материалыг оруулахыг хориглоно. зохицуулалт, түүний дотор хөдөлмөр эрхлэх тэгш боломжийг хангах холбооны эсвэл муж улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмууд зэрэг хязгаарлагдахгүй. Гэсэн хэдий ч хэрэв ийм харилцаа тохиолдвол Компани нь ийм төрлийн харилцаа холбооны агуулгатай холбоотой хариуцлага хүлээхгүй. Та Компаний вэбсайтад аливаа зар сурталчилгаа, судалгаа, сурталчилгааны материал, уралдаан, арилжааны болон арилжааны бус бусад аливаа хүсэлтийг нийтлэх эсвэл дамжуулахыг хориглоно. Хэрэглэгчид нь хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжийг дуурайж болохгүй. Гишүүний данс бүртгэлийг жинхэнэ нэр, байгууллага болон бусад шаардлагатай мэдээллийг ашиглан нээнэ.

10.11. Хэрэглэгчийн FeedBack. Хувийн мэдээллээс бусад Компанийн вэбсайт форумаас Компанийн хүлээн авсан аливаа мэдээллүүд, эсвэл бусад арга замаар дамжуулан компанид өгсөн аливаа мэдээлэл, асуултууд, саналууд, саналууд гэх мэт санал асуулга ("Хэрэглэгчийн санал хүсэлт" гэх мэт) нууц биш болон өмчлөгчийн бус гэж тооцогддог. Компани нь Хэрэглэгчийн Санал хүсэлтийн талаар ямар ч үүрэг хүлээхгүй бөгөөд Хэрэглэгчийн Санал хүсэлтийг бусдад хуулбарлах, ашиглах, задлах, өөрчлөх, үзүүлэх, тараах эрхгүй. Компаниар дамжуулан Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг дамжуулах замаар Компани нь байнгын, дэлхий дахинд, роялтигүй, эргэлт буцалтгүй, тусгай бус лицензтэй (дэд лицензтэйгээр) компанид агуулагдах аливаа санаанууд, үзэл баримтлал, ноу-хау болон техник хэрэгслийг ашиглах боломжийг олгох Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг агуулсан хөгжиж буй, үйлдвэрлэсэн, маркетингийн бүтээгдэхүүн зэрэг аливаа хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг ямар ч зорилгоор ашиглах боломжтой.

10.12. Загвар ба дизайн. Байгууллагын зохион байгуулалт, дизайныг харах, мэдрэх нь компанийн өмч юм. Компанийн сайтын элементүүд, үүнд лого, зураг, дуу авиа, графикаар хязгаарлагдахгүй лого, зохиогчийн эрх болон бусад хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд тусгайлан заагаагүй бол хуулбарлах буюу дууриаж болохгүй.

FLATPYRAMID ГИШҮҮНИЙН ГЭРЭЭ

I. ҮНЭТ ЦААСНЫ АЖИЛЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА FLATPYRAMID.

Үйлчилгээ үзүүлэгч Худалдагчийн хувьд FlatPyramid үнэгүй түгээх эсвэл борлуулахын тулд аливаа төрлийн агуулга бүхий дараахь нэр томьёог хэрэглэнэ:

Энэ худалдагч нь үүгээр дамжуулан олгодог FlatPyramid түүний вэбсайтуудын аль нь ч, портал, түнш, компанийх, контентыг хүргэх үйлдлээр FlatPyramid, онцгой бус, дэлхий даяар, ашигт малтмалын нөөц ашиглаагүй лиценз олгодог:

(a) үйлдвэрлэх, файл хөрвүүлэх, үнэ тогтоох, зарах, борлуулах, борлуулалтын орлогыг бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчилэн миний нэрийн өмнөөс тараах; олон нийтэд зориулан сурталчилж, арилжааны зориулалтаар дижитал байдлаар гүйцэтгэх, дамжуулах;

(b) бусадтай цуг багцалсан, хэвлэсэн, зах зээл, түгээх, худалдах, орчуулах, хөрвүүлэх, шилжүүлэх, FlatPyramid бүтээгдэхүүн, вэб өмч, үйлчилгээ, бүх лицензтэй бүтээгдэхүүн, лицензийн оюуны өмч;

c) Агуулгын дээжийг зөвхөн таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэх, сурталчилах зорилгоор ашиглах FlatPyramid;

(d) Дериватив бүтээлийг бий болгох, Лицензтэй бүтээгдэхүүнийг хөрвүүлэх эсвэл өөрчлөх;

(e) Худалдагчийн материалтай холбогдуулан Контентэд орсон лиценз бүхий Оюуны өмчийг ашиглах; болон

(е) Худалдагчийн материалтай холбогдуулан агуулгаар илэрхийлэгдсэн аливаа хувь хүн буюу байгууллагуудын нэр, нэрийг ашиглана.

1. Өмчлөл. Та өөрийн зохиогчийн эрх болон бусад бүх эрхийг эзэмших эрхийг үл зөвшөөрнө FlatPyramid Энэ гэрээний дагуу. Та энэхүү гэрээний хугацаанд болон лицензийн бүтээгдэхүүнд бусад лицензтэй ижил төстэй эрхийг олгох эрхтэй. Ийм лиценз нь зөвшөөрөгдсөн эрхтэй зөрчилдөхгүй гэж заасан байдаг. FlatPyramid Одоогийн байдлаар.

2. Гэрээг дуусгавар болгох. Энэхүү гэрээнд тусгагдсан лицензийн зөвшөөрлийг Хэсэг 8 (Төгсгөлийн заалт) -т дурдсан зааврыг ашиглан цуцалж болно. FlatPyramid 8 Хэсэгт дурдсан удирдамжийг үл харгалзан дээрх гэрээг хэдийд ч цуцалж, контентийг Хэсэг 2 (Тодруулга ба баталгаа) -ын баталгаа, баталгааг зөрчсөн тохиолдолд мэдэгдэлгүйгээр цуцлах эрхтэй.

3. Агуулгын өөрчлөлтийг тодорхойлох. FlatPyramid эсвэл Худалдагч нь илгээсэн Контентийг өөрчлөх, хөрвүүлэх, орчуулах эсвэл устгах боломжтой FlatPyramidЭнэ вэбсайт нь ийм Худалдагчийн дансны ерөнхий засвар үйлчилгээ эсвэл ямар нэг шалтгааны улмаас хэсэгчилсэн засвар үйлчилгээ хийдэг. Худалдагчийн агуулгыг устгасан тохиолдолд FlatPyramidвэбсайт / портал, FlatPyramid борлуулах эсвэл сурталчилгааны зориулалтаар байрлуулсан бусад вэбсайт дээрх Худалдааны агуулгыг устгах хариуцлага хүлээхгүй болно FlatPyramid эсвэл түүний маркетинг / түнш / сурталчилгааны түншүүд. FlatPyramid худалдагчийн ирүүлсэн агуулгыг ангилж, нэмэлт форматаар борлуулах боломжтой болгох боломжтой FlatPyramidвэбсайт эсвэл өөрийн вэбсайтуудын аль нэгэнд, эсвэл гадаад портал, түншүүд болон салбартай холбоотой сайтууд. Худалдагчийн лицензийн бүтээгдэхүүн, лицензийн оюуны өмчийг харьцах, түгээх, хөрвүүлэх, орчуулах, худалдах, ангилахтай холбоотой итгэл үнэмшилтэй алдаа гарсан тохиолдолд FlatPyramid, Зөвхөн борлуулах цорын ганц бөгөөд онцгой арга хэмжээ авах болно FlatPyramid алдаагаа мэдэгдэхийн өмнө алдааг тэр даруй засах бүхий л боломжит алхмуудыг авах.

4. Роялти төлбөр ба комисс. Худалдагч нь борлуулсан лицензтэй бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогын тавин таван хувь (55%) -тай тэнцэх хэмжээний төлбөрийг хүлээн авах эрхтэй. FlatPyramid Шалгалт / Paypal хийсэн төлбөрийн хэлбэрээр, эсвэл улирлын байдлаар ядаж нэг удаа түгээх бусад арга. FlatPyramid нь комиссоос 40% (45%) -ийн дүнг хүлээн авснаас хасах болно. FlatPyramid Худалдагч нь 55% -с илүү их буюу бага хэмжээгээр хүлээн авсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд төлбөрийн дүн нь эдгээр дүнг тусгах болно. Захиалагч үүнийг эрх олгоно FlatPyramid ашигт малтмал ашигласны төлбөр, хураамжийг цуглуулах, түгээх.

5. Төлбөр төлөх. Үе үе үе эргэн төлөгдөх гүйлгээ нь худалдааны кредит карт боловсруулах үйлчилгээ буюу PayPal-аар хийгддэг. FlatPyramid Энэ тохиолдол дээр хяналт тавьдаггүй тул ямар ч шалтгаанаар худалдагчийн лицензийн бүтээгдэхүүнд төлсөн мөнгө буцаахад хүргэдэг. Баталгаажсан тохиолдолд, FlatPyramid Эдгээр гүйлгээнүүдийг Merchant Services, Skrill / Moneybooker эсвэл PayPal-тэй өрсөлдөхийг оролдох болно. Flat Pyramid Энэ нь амжилттай болох баталгаа байхгүй. Худалдагчийн данс нь эргэн төлөх буцаах дүнтэй шууд тохируулагдах болно. Худалдагч Selling Licensed Products-т эргэн төлөгдөх гүйлгээнд оролцсон комисс төлсөн бол дараа нь FlatPyramid Худалдагчаас төлсөн шимтгэлийн хураамжийг нэн даруй буцаан авах хүсэлт гаргах эсвэл Seller дансанд бүртгэх, худалдагчийн улмаас ирээдүйн шимтгэлийн төлбөрөөс суутган авахыг шаардах болно. Хэрэв Худалдагч өөрийн дансаа дуусгавар болговол FlatPyramid Тэдний данс руугаа шилжихээс өмнө эсвэл төлсөн комиссоо буцаан олгохоос өмнө FlatPyramid Урьдчилан төлөх мөнгө олоход шаардагдах бүх аргыг ашиглахаас өөр аргагүй болно FlatPyramid Худалдагч Худалдагчийн эсрэг цуглуулгаа болон хууль ёсны үйл ажиллагаа орно.

6. Аюулгүй байдал. Интернет дэх аюулгүй байдлын хамгаалалт нь өөрчлөгдөж байдаг учраас хэн ч онлайнаар хэвлэгдсэн мэдээллийг бүрэн хамгаалж чаддаггүй. Тиймээс энэ нь боломжгүй юм FlatPyramid Сайт дээр тавигдсан Худалдагчийн контентыг хамгаалахыг бүрэн хангахын тулд боломжит хулгай эсвэл хакеруудаас хамгаална. Гэсэн хэдий ч, FlatPyramid Энэ асуудлыг маш нухацтай авч үздэг бөгөөд түүний WebGL 3D үзүүлэгч / тоглуулагч дээр харуулсан 3D Загвар, түүний дотор Худалдагчийн контентыг хамгаалах хэд хэдэн арга хэмжээ болон аюулгүй байдлын тохиргоог хийж байна. FlatPyramid Худалдагчийн агуулга, өгөгдөл нь найдвартай байдлыг хангахын тулд хамгийн сайн туршиж үзэх болно. Аюулгүй байдлын хүчин чармайлтын нэг хэсэг юм FlatPyramid Худалдагч эсвэл Хэрэглэгчийн зээлийн картын мэдээллийг хадгалахгүй.

II. Худалдан авагч ба захиалагчийн лицензийн гэрээ.

Лиценз ба эрхийн буцалтгүй тусламж:

Худалдагчаас Агуулгыг Агуулга руу дамжуулах аливаа хэлбэрийн хувьд дамжуулалт нь лиценз эсвэл үнэгүй татан авалтын үр дүн байсан эсэхээс үл хамааран, Агуулгын бичвэрийн тайлбарт илүү хязгаарлагдмал нөхцөлийг заагаагүй бол дараах нэр томъёог хэрэглэнэ. Үүнд:

1. Өмчлөл. Худалдагч тал тус тусдаа тохиролцоонд тусгайлан заагаагүй бол Худалдагч Худалдагчийн хооронд ямар нэгэн лицензийн гэрээнд хамрагдана FlatPyramid, 3rd-ийн талаас худалдан авсан эсвэл татаж авсан агуулга дахь зохиогчийн эрх Flat Pyramid.

2. Баталгаажуулсан лиценз. Борлуулсан контенттэй холбоотой лицензийн эрх FlatPyramid 3rd-ийн талаас Худалдагч тал руу мөнгө шилжүүлэхээс хамаарна. Бүх лицензийн эрх нь ямар нэгэн шалтгаанаар борлуулалтыг буцааж авсан тохиолдолд нэн даруй, мэдэгдэлгүйгээр цуцална.

3. Эрх олгох. Худалдагч худалдах, шилжүүлэх боломжгүй, дэлхий даяар, төлбөрийн бус лицензийг 3rd-ийн тал дээр хүчин төгөлдөр борлуулах замаар контентын лицензийг худалдан авах, эсвэл худалдагчийн ирүүлсэн чөлөөтэй агуулгыг агуулдаг. Зөвшөөрөл олгогдсон лиценз нь 3rd-ийн талыг дараахь байдлаар нийтэд мэдээлэх, нийтэд үзүүлэх, тоон хэлбэрээр гүйцэтгэх боломжийг олгоно.

4. Эрх олгогдоогүй. Дээрх 3-р зүйлд агуулагдсан эрхээс бичгээр олгосон эрхгүй бол зохиогчийн эрх, барааны тэмдэгт багтсан бусад эрхийн бусад бүх эрх, дэд хэсгүүдийг энэхүү лицензээс хасах болно.

5. Борлуулалт. Гуравдагч талаас авсан контентыг худалдах буюу дахин хуваарилах FlatPyramid, худалдах зорилгоор эсвэл чөлөөтэй татаж авах боломжтой эсэх, хүчин төгөлдөр борлуулалтын хэсэг эсэхээс үл хамааран тусгайлан хориглодог.

6. Буцаасан контент. 3rd-ийн тал нь аливаа борлуулалтыг хүчин төгөлдөр борлуулсан эсвэл татаж авахад чөлөөтэй байхаар авсан аливаа агуулгыг буцаах тохиолдолд энд дурдсан бүх лицензийн эрхийг цуцалж, 3rd-ийн тал хяналтын эсвэл эзэмшихийн тулд ямар ч төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нэн даруй устгах ёстой. 3rd нам.

III. EDITORIAL USAGE

Редакцийн шошгон дээр хэвлэгдсэн ба шошготой редакторын аргаар редакцийн аргаар редакторын хэлбэрээр ашиглаж болох бөгөөд энэ нь шинэ бүтээл эсвэл нийтийн ашиг сонирхолд хамаарах үйл явдалтай холбоотой бөгөөд арилжааны, сурталчилгаа, зар сурталчилгаа эсвэл бүтээгдэхүүний худалдаанд ашиглагдахгүй байж болно. 3d загварт хамаарах оюуны өмч, үүнд "Брэнд нэр" брэнд нь анхны эрх эзэмшигчээс хамааралгүй эсвэл дэмжигдээгүй байна. 3d загварын бүтээгдэхүүнийг видео тоглоом эсвэл футболк гэх мэт дахин худалдах зориулалтаар ямар ч зүйл / бүтээгдэхүүн ашиглах боломжгүй. 3d загварын бүтээгдэхүүн нь самбар, худалдааны шоу эсвэл үзэсгэлэнгийн дэлгэцийн нэг хэсэг болгон ашиглагдахгүй байж болно. Түүнчлэн тухайн сэдэвтэй шууд холбоотой эсвэл зүй зохисгүй байдлаар, эсвэл тодорхой сэдэвтэйгээр ялгаварлан гадуурхах, харгис хэрцгий, өөрөөр хууль бусаар ашиглагдахгүй байж болно. Материал нь лого, барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдгээр орохгүй байж болно. Жишээ нь, та Логоны зураг зохиохын тулд Редакцийн агуулгыг ашиглах боломжгүй. Түүнчлэн, уг материалыг арилжааны, мэдээллийн бус зорилгоор ашиглахад ашиглаж болохгүй.

Гэсэн хэдий ч зарим хязгаарлагдмал тохиолдлуудад та өөрөөр хэлбэл Редакцийн шошготой гэсэн агуулгаар IP хаяг олох эрхтэй байж болно. Жишээ нь, та брэндийн / IP эзэмшигчийн хувьд зар сурталчилгааны агентлаг байж болно, эсвэл та брэнд / IP эзэмшигч нь өөрөө худалдан авах агуулга байж болно. Хэрэв тийм бол Редакцийн агуулгыг арилжааны зорилгоор ашиглах боломжтой. Гэхдээ та агуулгаараа IP-д шаардагдах оюуны өмчийн бүх эрхүүдийг эзэмших ёстой бөгөөд энэ нь ихэвчлэн брэнд / IP эздийн борлуулагч эсвэл бренд / IP эзэмшигчийн хувьд л тохиолддог. Эрхий хуруугаараа, хэрвээ та эдгээр эрхүүд байгаа эсэхдээ эргэлзэж байгаа бол та тэгж чадахгүй. Энэ нь гэрээнд маш тодорхой заасан байдаг. Эдгээр эрхийг баталгаажуулах дарамт ба эрсдэл нь Редакцийн хэрэглээний хязгаарлалтаас холдвол хэрэглэгч тус бүрт тус тусад нь хариуцна.